A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» P.P. Michał i Agnieszka Legut
» Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. , Parszów, dz. 1078/3 i 1110/3
» Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Wąchock, dz. 5005/2
» Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
 • Przetargi
 • Rok 2018
 • Ogłoszenie o drugim przetargu na wydzierżawienie nieruchomości

  ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach

  Zarząd Powiatu w Starachowicach
  ogłasza
  drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Powiatu Starachowickiego położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6.
  1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 8 lat, lokalu użytkowego położonego
  w Starachowicach przy ul. Złotej 6 o pow. 167 m2 wraz z udziałem w działce nr 1287
  o powierzchni 0,4157 ha. Nieruchomość wydzierżawiana jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.
  2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1H/00018535/1. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
  3. Wg Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe działki leżą w strefie: ,,Teren osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego z usługami podstawowymi i ponadpodstawowymi, zabudowa mieszkaniowa o zróżnicowanej intensywności z usługami''.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 w pokoju nr 213 (II piętro).
  5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 500 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100). Do wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT
  w obowiązującej stawce. Waloryzacja czynszu nastąpi na podstawie rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % kwoty wywoławczego miesięcznego czynszu dzierżawnego tj. 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach ING O/Starachowice 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako dzierżawca, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni.
  7. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem „Drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego, położonego
  w Starachowicach przy ul. Złotej 6” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach
  ul. W. Borkowskiego 4 w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 9.00 pok. 114.
  Oferta powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  2) proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego,
  3) oświadczenie, że oferent zna przedmiot przetargu,
  4) dowód wpłaty wadium,
  5) własnoręczny podpis i datę sporządzenia oferty.
  8. Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
  9. Kryteria wyboru oferty:
  Najwyższa proponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego.
  10. Skutki uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy:
  Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy dzierżawy.
  Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uznanych za najkorzystniejsze, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
  12. Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa
  i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, pokój nr 220, tel. (41) 276-09-35.


  Data wprowadzenia: 2018-09-19 1041
  Data upublicznienia: 2018-09-19
  Art. czytany: 292 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30  Skrzynka podawcza ePUAP:

  SP_STCE/Skrytka
  SP_STCE/SkrytkaESP

  Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
  Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
  do godz. 16:40) tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach