Przyjmowanie robót geodezyjnych do zasobu

2013-06-11 0901
Art. czytany: 3678 razy

Miejsce załatwienia
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( parter pokój 12) tel.:04l 276 -09-08, e– mail:[email protected]

Wymagane dokumenty
• wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem kontroli ( wzór w załączeniu ) • operat techniczny , materiały dla zleceniodawcy

Miejsce odbioru
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( parter pokój 12)

Opłaty
• Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia o opłatach z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Zarządzeń Starosty Powiatowego nr 75/07 z dnia 24.10.2007 r , nr 2/08 z dnia 7.01.2008 r i nr 3/08 z dnia 7.01.2008r w sprawie ustalenia cennika usług reprodukcyjnych i innych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, dla których nie ustalono opłat i cen urzędowych. Wpłaty winny być dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -Bank Śląski Katowice o/Starachowice nr r-ku 64 1050 1432 1000 0022 1934 3015 zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 1

Termin załatwienia
6 dni na kontrolę + 3 dni na przyjęcie ( roboczych)

Tryb odwoławczy
Wniosek do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia do zasobu

Uwagi
0

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz . U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287); • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz .U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837); • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny , sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz.U. nr 49, poz. 493 ) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333);

Podstawa prawna
0Opracował
Urszula Kielan

Akceptował
0

Zatwierdził
Sylwester Spadło